fbpx
a
M
Dla Ciebie i Rodziny
Dla biznesu
Dla Startupów
O nas

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

 

Postanowienia wstępne

§ 1

 1. Niniejszy regulamin określa:
 1. warunki świadczenia przez Pok Sp. z o.o. usług
 2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 1. Udzielanie konsultacji prawnych w ramach usług odbywa się wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Zleceniodawca zobowiązany jest to zapoznania się z treścią regulaminu. Wraz z zawarciem umowy o świadczenie usług określonych w § 1.1 niniejszego regulaminu potwierdza zapoznanie się z regulaminem i akceptuje jego treść w całości. 

 

§ 2

Określenia użyte w regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót;
 2. Zleceniobiorca/Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub planuje zawrzeć Umowę o świadczenie usług z Usługodawcą 
 3. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),

 4. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. z dnia 16 maja 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1145);
 5. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług ;
 6. Usługodawca/Zleceniobiorca – Pok Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Palacza 91a, 60-273, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000528018, NIP 7792425172,  
 7. Umowa o świadczenie usług – umowa o świadczenie Usług zawierana albo zawarta między Użytkownikiem/Zleceniodawcą/Klientem a Usługodawcą/Zleceniobiorcą, na podstawie której Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia określonych według umowy i regulaminu usług;
 8. Pytanie/Zgłoszenie – wiadomość pochodząca od Klienta a przesłana do Usługodawcy za pomocą wiadomości e-mail, zawierająca opis problemu prawnego wraz z zadaniem pytania, które ma być przedmiotem analizy prawnej;
 9. Konsultacje prawne – odpowiedzi na kierowane emaliowo lub telefonicznie zapytania prawne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, nieobejmujące analizy dokumentów oraz analizy poglądów nauki prawa, judykatury oraz orzecznictwa i interpretacji organów administracji;
 10. Reprezentacja – występowanie przez osobę działającą na zlecenie Usługodawcy jako pełnomocnik Zleceniodawcy przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 3

Świadczenie usługi następuję na następujących zasadach.

 1. Zawarcie Umowy jest dobrowolne. 
 2. Skierowanie zgłoszenia dotyczącego określonego problemu oznacza, że Klient nie korzysta z innej profesjonalnej pomocy prawnej objętej przedmiotowym zgłoszeniem.
 3. Świadczenie usługi Bezpieczny konsument + obejmuje konsultacje prawne w:
 • prawie spadkowym m.in. dziedziczenie, testament, pełnomocnictwa;
 • prawie rodzinnym m.in. regulowanie kontaktów z dziećmi, rozwód, zmiana nazwiska, umowy małżeńskie i przedmałżeńskie;
 • prawie upadłościowym – upadłość konsumencka;
 • prawie cywilnym tj.: odszkodowania, najem (umowy najmu, rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy najmu, ochrona przed eksmisją, eksmitowanie najemców);
 • prawie nieruchomości m.in.: analiza dokumentów i umów;
 • prawie podatkowym tj.: podatki, rozliczenia, kontrole podatkowe;
 • reklamacjach tj.: obsługa reklamacji, wsparcie w składaniu reklamacji, analiza prawidłowości rozpatrzonych reklamacji.

4. Świadczenie usług w ramach “Obsługi abonamentowej dla Firm ” obejmuje w zależności od wybranego pakietu :

 • konsultacje telefoniczne w ramach, których Zleceniodawca zadaje pytanie prawne i konkretyzuje problem. Zleceniobiorca na postawione pytanie odpowiada w formie wiadomości e-mail;
 • konsultacje mailowe z uwzględnieniem analizy przesłanych Zleceniodawcy dokumentów. Zleceniobiorca odpowiadać będzie w formie wiadomości e-mail;
 • sporządzanie wezwań do zapłaty;
 • sporządzanie pism prawnych;
 • analiza dokumentacji;
 • dedykowane konsultacje online w wymiarze 5 (słownie: pięciu) konsultacji po 30 (słownie: trzydzieści) minut każda na rok. Konsultacja może się odbyć w formie kontaktu telefonicznego lub wideokonferencji ze wskazaną przez Zleceniobiorcę kancelarię prawną (w miejscowości lub okolicach Zleceniodawcy).

5. Zleceniobiorca oferuje świadczenie usług w ramach niniejszej Umowy w oparciu o niżej wskazane pakiety. Zleceniodawca oświadcza, że w ramach niniejszej Umowy będzie korzystał z pakietu pod nazwą Biznesowy Podstawowy Pakiet Prawny/ Biznesowy Pakiet Prawny Premium/ Biznesowy Pełen Zakres Pakietu Prawnego.

6. Zleceniobiorca niniejszym wskazuje następuje limity oraz koszty, które będą obowiązywały wedle wybranego przez Zleceniodawcę pakietu: 

 

 

Biznesowy Podstawowy Pakiet Prawny

Biznesowy Pakiet Prawny Premium

Biznesowy Pełen Zakres Pakietu Prawnego

opłata

129,00 PLN

płatność miesięczna

189,00 PLN

płatność miesięczna

249,00 PLN

Płatność miesięczna

konsultacje prawne

Tak

Tak

Tak

Dedykowane konsultacje online lub we wskazanej kancelarii

 

Tak

 

Tak

 

Tak

25% rabat dla członków na dodatkowe usługi

 

Tak

 

Tak

 

Tak

Liczba użytkowników

2 (słownie: dwa)

3 (słownie: trzy)

5 (słownie: pięć)

Rozmowy telefoniczne

10 (słownie: dziesięć) rocznie / maksymalnie 3 w miesiącu

20 (słownie: dwadzieścia) rocznie / maksymalnie 5 w miesiącu

30 (słownie: trzydzieści) rocznie / maksymalnie 8 w miesiącu

Weryfikacja dokumentów

10 (słownie: dziesięć) rocznie /  maksymalnie 15 stron/ maksymalnie 3 w miesiącu

20 rocznie słownie: dwadzieścia) /  maksymalnie 20 stron/ maksymalnie 5 w miesiącu

30 rocznie (słownie: trzydzieści) /  maksymalnie 30 stron/ maksymalnie 8 w miesiącu

Przygotowanie dokumentów

1 rocznie /  maksymalnie 15 stron

2 rocznie / maksymalnie 20 stron

3 rocznie /  maksymalnie 30 stron

Sporządzanie wezwań do zapłaty

maksymalnie 5 w miesiącu

maksymalnie 10 w miesiącu

maksymalnie 15 w miesiącu

 

Usługi o stałej opłacie (dodatkowo płatne)

 

Nie

Zgłoszenie: Znak Towarowy lub Prawa Autorskie: maksymalnie 1 (jedne) w roku/ 400,00 PLN

Przygotowanie dedykowanej umowy poza pakietem / maksymalnie 20 stron / 250,00 PLN

Zgłoszenie: Znak Towarowy lub Prawa Autorskie: maksymalnie 1 (jeden) w roku/ 200,00 PLN

Przygotowanie dedykowanej umowy poza pakietem / maksymalnie 20 stron / 250,00 PLN

Usługi prawne związane z kontrolami administracyjnymi

 

Nie

 

10 h konsultacji

 

20 h konsultacji

 7. W ramach dziedzin wskazanych w § 3.3 Regulaminu możliwa jest konsultacja telefoniczna tj. skierowania zgłoszenia i pozyskania odpowiedzi w formie wiadomości e-mail oraz konsultacja poprzez wiadomość e-mail. W ramach konsultacji możliwa jest analiza dokumentów, przesyłanie gotowych projektów umów.

8. Nadto w ramach usługi wskazanych w § 3.3 Regulaminu możliwe jest skorzystanie z dedykowanych konsultacji online w wymiarze 3 (słownie: trzech) konsultacji po 30 (słownie: trzydzieści) minut każda na rok. Konsultacja może się odbyć w formie kontaktu telefonicznego lub wideokonferencji ze wskazaną przez Zleceniobiorcę kancelarię prawną (w miejscowości lub okolicach Zleceniodawcy).

9. Usługi w ramach Umowy świadczone są wyłącznie na rzecz Klienta

10. Klient otrzyma odpowiedź na zgłoszenie w ciągu 48 (słownie: czterdziestu ośmiu) godzin roboczych. W przypadku złożoności zapytania Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu na odpowiedź, którą indywidualnie ustali ze Zleceniodawcą.

11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne przedstawienie przez Klienta stanu faktycznego. W przypadku konieczności uzupełnienia stanu faktycznego termin na udzielenie konsultacji rozpoczyna od pozyskania uzupełniających informacji.

12. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. Zgłoszenia mogą naruszyć porządek prawny nie będą obsługiwane.

13. Umowa nie obejmuje świadczenia usług dotyczących:

 • istniejących już problemów prawnych, w szczególności zapytań dot. postępowań sądowych lub administracyjno-sądowych będących w toku;
 • reprezentacji przed sądami i innymi organami. Zleceniodawca oświadcza, że możliwa jest realizacja takiej usługi, jednakże wiąże się ona z dodatkową, indywidualnie ustaloną opłatą.

14. Klient wyraża zgodę na powierzenie wykonania Umowy innej osobie, posiadającej specjalistyczną wiedzę, niezbędną do udzielania konsultacji.

15. Usługi świadczone są wyłącznie w języku polskim i wyłącznie w zakresie porządku prawnego obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej z wyłączeniem będącego jego częścią prawa Unii Europejskiej, które nie zostało do tego porządku prawnego implementowane.

16. Usługodawca ma prawo odmówić świadczenia usług w przypadku wystąpienia konfliktu interesów, przez co rozumie się sytuację, gdy świadczenie usług zagrażałoby interesom Zleceniobiorcy, każdej z osób wchodzących w skład jego struktury organizacyjnej (w szczególności: osoby reprezentujące Zleceniobiorcę, wspólnicy, pełnomocnicy oraz pracownicy) oraz innych klientów Zleceniobiorcy.

17. Umowa zostaje zawarta po jej opłaceniu.
18. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
19. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami
20. Dostępne formy płatności :

 • Visa 
 • Visa Electron 
 • Mastercard 
 • Mastercard Elektronic
 • Maestro 
 • Przelew internetowy 
 • Blik 
 • GPay

banner_platnoscigpay.png

banner_1215x200A.png

 

 

 

 

 • § 4
 1. Usługodawca przystępuję do świadczenia usług po zaksięgowaniu wynagrodzenia na rachunku bankowym.
 2. Usługodawca przewiduje możliwość zakupienia usługi dla członków rodziny pracownika w przypadku usługi Bezpieczny Konsument +. Dodanie członka rodziny następuję za dodatkową, comiesięczną opłatą. 

 

 

 

§ 5

 1. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”.
 2. Na stronie internetowej Usługodawcy znajduje się Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Usługodawcę, która jest dostępna dla każdego Klienta. 
 3. Administratorem danych jest Usługodawca.
 4. RODO umieszczone jest również w treści Umowy o świadczenie usług.

 

§ 6

Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§ 7

 1. Klient może złożyć reklamacje pisemnie na adres siedziby Usługodawcy. 
 2. W opisie reklamacji Klient powinien wskazać, której usługi Reklamacja dotyczy.
 3. Termin na zgłoszenie reklamacje liczony jest od dnia zdarzenia będącego podstawą reklamacji. 
 4. Usługodawca odpowie na reklamację w ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia. 
 5. Odpowiedź na reklamacje zostanie udzielona w formie pisemnej. 
 6. W treści reklamacji należy wskazać:
 1. Dane personalne osoby zgłaszającej reklamację;
 2. Adres klienta i poczty elektronicznej;
 3. Opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji;
 4. Wskazanie żądań Klienta.

§ 8

 1. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony
 2. W okresie pierwszych 14 (słownie: czternastu) dni od zawarcia umowy Klient może odstąpić od umowy. Dla zachowania powyższego terminu wystarczające jest nadanie na adres siedziby Usługodawcy przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania czynności z zakresu obsługi prawnej, jeżeli Klient będący w okresie przewidzianym na odstąpienie od umowy, oświadczył że po wykonaniu zleconych czynności zamierza od umowy odstąpić. 
 4. Usługodawca ma prawo do wypowiedzenia umowy Klientowi bez podania przyczyn, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym zostało one złożone. Umowa może być wypowiedziana na piśmie przez Klienta z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

 

§ 9

 1. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej Usługodawcy w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez Klienta. Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na dokonywanie zmian w Regulaminie jednostronnie przez Usługodawcę. 
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego.
 3. Ewentualne spory wynikłe w związku ze świadczeniem usług, w przypadku braku możliwości ich polubownego zakończenia, rozstrzygane będą przez rzeczowo właściwy sąd powszechny miejscowo  właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 4. Językiem obwiązującym w kontakcie z Klientem jest język polski.