0

Nieuczciwe praktyki rynkowe

Od kilku już lat coraz częściej zwraca się uwagę na ochronę praw konsumenta i przeciwdziałanie nieuczciwym formom działalności przedsiębiorczej. Powstawanie różnego rodzaju programów ochrony konsumenta z pewnością podnosi poziom bezpieczeństwa, jednak w dalszym ciągu konsument powinien wykazywać się większą świadomością z zakresu nieuczciwych praktyk rynkowych.

Co należy rozumieć poprzez „nieuczciwą praktykę rynkową”? Przede wszystkim jest to wszelka działalność przedsiębiorcza, która wprowadza konsumenta w błąd poprzez utrudnianie mu realizacji transakcji handlowych lub usługowych. Nieuczciwe zachowania nierzetelnych firm bazują głównie na braku świadomości konsumenta i jego naiwności, dlatego też najczęstszym przypadkiem takowych praktyk rynkowych jest wszelkiego rodzaju zatajanie niewygodnych informacji lub też przekazywanie ich w sposób niezwykle skomplikowany, tak aby konsument nie mógł rozszyfrować niewygodnych dla firmy treści. Do nieuczciwych praktyk rynkowych zaliczamy również niektóre metody perswazyjne, np. agresywne wykorzystywanie słabości konsumenta i zmuszanie go do niewygodnego wyboru pod naciskiem psychicznym lub niekiedy fizycznym.

Do walki z nieuczciwymi przedsiębiorcami pierwsza przystąpiła Unia Europejska, wprowadzając specjalne programy ochrony praw konsumenta. W 2007 roku nasza Rada Ministrów również przyjęła projekt ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, przedłożony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jest to program, który walczy z nieuczciwymi firmami i nakłada na nie kary – w postaci grzywny lub więzienia. O zakwalifikowaniu działalności firmy jako nieuczciwej decydują dwa kryteria:

  • Działalność negatywnie wpływa na zachowanie gospodarcze klienta
  • Działalność jest niezgodna z dobrymi obyczajami

Przedsiębiorca, który dopuszcza się nieuciwych praktyk rynkowych poprzez wprowadzanie konsumenta w błąd, musi wykazać prawdziwość podawanych informacji. Jeżeli reklamuje się certyfikatem zaufania, powinien ów atest przedstawić Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który jest organem przeciwdziałającym nieuczciwym praktykom rynkowym.

Dodaj komentarz